Provozní a parkovací řád parkoviště

Tento provozní řád platí na parkovacích plochách v ul. U Výstaviště a Za Elektrárnou, provozovaných provozovatelem - společností HC Sparta Praha a.s., se sídlem Praha 7, Za elektrárnou 419, IČO: 61860875, DIČ: CZ61860875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2998.

Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zák. č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Provozní a parkovací řád mj. zakotvuje povinnosti provozovatele vyplývající z nájemní smlouvy.

I.

Provozovatel parkoviště

Provozovatelem parkoviště je HC Sparta Praha a.s. na základě ŽL ČJ:OŽV/325/2011/Syk/3

II.

Zodpovědnost provozovatele

Parkoviště C1:

Provozovatel zodpovídá za:

Provozovatel nezodpovídá za:

Parkoviště C2 a B:

Provozovatel zodpovídá za:

Provozovatel nezodpovídá za:

III.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má povinnost:

Zákazník má právo:

IV.

Provozní doba parkoviště

Parkoviště C1 a C2 jsou provozována „non-stop“ celotýdenně (pondělí – neděle). Parkoviště B je provozováno pouze při plné obsazenosti parkoviště C1 a C2 z rozhodnutí provozovatele.

V.

Typ parkoviště

Parkoviště jsou provozována jako parkoviště veřejná, organizovaná provozovatelem a jím hlídaná za pomocí kamerového systému v části C1 a nehlídaná v části C2 a B. Parkovací místa jsou určena pro parkování osobních i dodávkových vozidel a autobusů. Parkoviště je provozováno v základním režimu s automatickým závorovým systémem a automatickou pokladnou nebo v případě vysokého vytížení v režimu s obsluhou.

VI.

Cena za parkování

Ceny jsou uvedeny v sazebníku, který je umístěn tak, aby se zákazník s cenou seznámil před započetím parkování, tj. před přijetím služby a jsou následovné:

V případě ztráty lístku je zákazník povinen uhradit v automatické pokladně storno poplatek 1 000 Kč. V případě ztráty čipové karty je zákazník povinen tuto ztrátu nahlásit na recepci TSA a uhradit storno poplatek 500 Kč. Pokud kartu najde a vrátí ji do 1 měsíce, bude mu po odečtení reálného parkovacího času vyplacena zbylá částka.

Cena za parkovné se hradí v hotovosti nebo platební kartou v automatické pokladně u vjezdu na parkoviště v případě provozu s automatickým závorovým systémem nebo obsluze parkoviště při výjezdu z parkoviště v případě provozu s obsluhou. V případě problému je přítomna nepřetržitá služba na recepci TSA.

VIII.

Plánek parkoviště

IX.

Platnost provozního a parkovacího řádu

Provozní a parkovací řád nabývá platnosti dnem 1. 1. 2017.VYUŽIJTE NAŠE VIP PROSTORYVIP

Arena


TRÉNINKOVÁ ARÉNA

HC SPARTA PRAHA HC SPARTA
PRAHA
o2arena REZERVACE VSTUPENEK REZERVACE VSTUPENEK ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ