Provozní a parkovací řád parkoviště

Tento provozní řád platí pro parkovací plochu u Tipsport Arény Praha, provozovanou společností HC Sparta Praha a.s., se sídlem Praha 7, Za elektrárnou 419, IČO: 61860875, DIČ: CZ61860875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2998; na základě ŽL ČJ:OŽV/325/2011/Syk/3. Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zák. č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

I.

Zodpovědnost provozovatele

Provozovatel zodpovídá za:

Provozovatel nezodpovídá za:

Upozornění:

II.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má povinnost:

Upozornění:

-zákazník má povinnost po vjezdu na parkoviště či výjezdu z něj zajistit, aby společně s ním v rámci jedné parkovací karty či parkovacího lístku neprojelo více vozidel, a to zejména zastavením vozidla za automatickou závorou po vjezdu či výjezdu. V případě prokazatelného porušení této povinnosti je zákazník povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé vozidlo, kterému takto umožnil současně s jeho vozidlem vjezd či výjezd do/z areálu parkoviště.

Zákazník má právo:

III.

Provozní doba parkoviště

Parkoviště je provozováno „non-stop“ celotýdenně (pondělí – neděle).

IV.

Typ parkoviště

Parkoviště je provozováno jako veřejné, placené a organizované provozovatelem. Parkovací místa jsou určena pro parkování osobních i dodávkových vozidel a autobusů. Parkoviště je provozováno v základním režimu s automatickým závorovým systémem a automatickou pokladnou, v případě vysokého vytížení v režimu s obsluhou.

V.

Cena za parkování

Ceny jsou uvedeny v sazebníku, který je umístěn tak, aby se zákazník s cenou seznámil před započetím parkování, tj. před přijetím služby a jsou následovné:

V případě ztráty lístku je zákazník povinen uhradit v automatické pokladně storno poplatek 1000 Kč. V případě ztráty čipové karty je zákazník povinen tuto ztrátu nahlásit na recepci TSA a uhradit storno poplatek 500 Kč.

Cena za parkovné se hradí v hotovosti nebo platební kartou v automatické pokladně u vjezdu na parkoviště v případě provozu s automatickým závorovým systémem nebo obsluze parkoviště při výjezdu z parkoviště v případě provozu s obsluhou. V případě problému je přítomna nepřetržitá služba na recepci TSA.

VI.

Plánek parkoviště

VII.

Platnost provozního a parkovacího řádu

Provozní a parkovací řád nabývá platnosti dnem 1.8.2020.VYUŽIJTE NAŠE VIP PROSTORYVIP

Arena


TRÉNINKOVÁ ARÉNA

HC SPARTA PRAHA HC SPARTA
PRAHA
o2arena REZERVACE VSTUPENEK REZERVACE VSTUPENEK ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ